H Αρχή προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη λήψη υπηρεσιών αυτοματοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης της διαδικασίας παρακράτησης και

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4354/2015 (Α' 176) "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

...

1. Περιγραφή

Σε συνέχεια της υπ. Αριθμ 252/2015 Απόφασης της Αρχής, σας διαβιβάζουμε αναλυτική περιγραφή των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (περιγραφή είδους και ποσότητες) σε είδη γραφικής ύλης, εξοπλισμού γραφείου και φωτοτυπικό χαρτί καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Μαρτίου 2016. Δείτε περισσότερα εδώ.

α) Οδηγίες για το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Παρατηρήθηκε ότι σε διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, συχνά προβλέπεται στη διακήρυξη ότι η χρονική διάρκεια

...

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ανακοινώνει ότι πρόκειται να αναρτήσει στον ιστότοπό της απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των αναθετουσών αρχών, ομαδοποιημένες θεματικά (βλ. άρθρο 2 παρ.2 περ. (ια) του ν.4013/2011).

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα, κατόπιν της διαγραφής της πρώην υποσημείωσης 15 του

...

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 162/2015 (14-07-2015) Απόφαση της Αρχής ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015

...

Ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας

...

Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7 της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 5757, τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και την 22/06/2015 και αφορούν τον

...

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει: Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 664) η με αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων

...
  • Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ Ν.4281/2014 ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ 31.12.2015 ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.
  • ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2015 ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
...

Σε συνέχεια της από 19/2/2015 Πρόσκλησης για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων, σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 12/03/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί υποψήφιες-ους δικηγόρους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2015 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής «η Αρχή»)

...

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 16/2015 απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ : ΨΨ59ΟΞΤΒ-9ΥΟ), με την οποία ματαιώθηκε ο υπ' αριθμ. 5124/3.12.2014 πρόχειρος διαγωνισμός και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σας καλούμε όπως συμμετάσχετε, εφόσον επιθυμείτε, στη

...

Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων για τη συμπλήρωση του πίνακα του παραρτήματος της πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

...

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για το χρονικό διάστημα από 12/01/2015 έως και 12/01/2016,

...

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1966. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής, από όπου και αποφοίτησε το 1993. Ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακή του

...

Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων ("Master II Contrats et

...

Απαντήσεις στις παρατηρήσεις των Φορέων που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - Κεντρικός και Περιφερειακός Εξοπλισμός και

...

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Νοέμβριο του 1966. Προπτυχιακές σπουδές στην Νομική σχολή του ΔΠΘ. Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος από το 1990 έως το 1996 στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του

...