Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ

H Αρχή προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη λήψη υπηρεσιών αυτοματοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (24.900,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ (30.627,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την υλοποίηση του υποέργου 1.6, ο προϋπολογισμός του οποίου ορίζεται στις τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (4.100,00 €) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ (5.043,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον οποίο περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης δύο (2) ετών, υλοποίησης και υποστήριξης.

Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΑΕ 0439).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 01/02/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, Κηφισίας 7, 11325 Αμπελόκηποι. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η ΕΑΑΔΗΣΥ ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/02/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της ΕΑΑΔΗΣΥ, από την Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαγωνισμών διαπραγμάτευσης της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής άλλου προσφέροντος και κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ασκούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του π.δ. 118/2007) και με την καταβολή του παραβόλου που αναλογεί.

Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη. Επισυνάπτονται τα Μέρη Α, Β, Γ με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και το Σχέδιο Σύμβασης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης.

Παρέχονται διευκρινήσεις.