Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 162/2015 (14-07-2015) Απόφαση της Αρχής ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Κεντρικός και Περιφερειακός Εξοπλισμός και Λογισμικό» με αρ. δημοσίευσης στο TED 2015/S 093-166918 και α.α. στο ΕΣΗΔΗΣ 5757, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (428.224,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας, που κηρύχθηκε με την από 28/06/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η τραπεζική αργία έχει παραταθεί μέχρι και τις 16/07/2015 και ως εκ τούτου υφίσταται αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι απαιτείται εγγυητική συμμετοχή ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και μηδέν λεπτών (€ 6.963,00€). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Εγγυητικές επιστολές που φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως και την 26/06/2015 θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 04/09/2015 και ώρα 14.00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 10/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε εδώ, τη σχετική απόφαση του Προέδρου της Αρχής.