Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εκφράζει τη βαθειά θλίψη του Προέδρου, των Μελών και του Προσωπικού της για το θάνατο του Θεοδώρου Σαρρή, Γενικού Διευθυντή της, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 7.12.2017

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στην ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 14 Μαρτίου 2018.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 3074/6-9-2017) η με αριθμ. 29ΕΣ/18-8-2017 απόφαση της Αρχής «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την

...

Σε συνέχεια της από 13/07/2017 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 6Β0ΥΟΞΤΒ-2Β1), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Τετάρτη 06/09/2017

...

Ανακαλείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4669/20-7-2017 ανακοίνωση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας

...

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ),

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Προσκαλούνται δικηγόροι στο εφετείο που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του βοηθού νομικού συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

...

Προσκαλούνται όσες-οι υποψηφίες-οι δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 15 Μαρτίου 2018), με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι

...

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένη έκδοση του Υποδείγματος διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής υπόδειγμα διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τροποποίηση των ανακοινώσεων-προσκλήσεων με αρ. πρωτ. 3358/24-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΑΜΟΞΤΒ-Υ6Μ) και 3359/24-5-2017 (ΑΔΑ: 99ΞΓΟΞΤΒ-ΙΛΘ) όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (Α’ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (Α’ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού ΤΠΕ και λογισμικού

...

Tροποποίηση (ΑΔΑ: ΨΜΔ2ΟΞΤΒ-93Θ) της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης με αριθμ. Πρωτ. 1365/22-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΙΡΟΞΤΒ-ΕΑΩ) όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων

...

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31.3.2016 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ), η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων του Γραφείου του Προέδρου της Αρχής και του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού

...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 4327/30-12-2016) η με αριθμ. 179/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ...