Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4137/31.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΓΟΞΤΒ-ΕΘΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 4508/29.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΓ7ΟΞΤΒ-Τ12) και

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4410/21.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΤ5ΟΞΤΒ-ΞΣΟ) και 5081/26-9-19

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4731/11.09.2019 (ΑΔΑ:ΩΔ3ΡΟΞΤΒ-9ΥΡ), όσον αφορά την προθεσμία υποβολής  υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4303/09.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΗΟΞΤΒ-ΜΣ9), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4507/29.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ1ΟΞΤΒ-ΣΕΕ), όσον αφορά την

...

new label blueΣας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4410/21.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΤ5ΟΞΤΒ-ΞΣΟ), όσον αφορά την

...

new label blueΣας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4137/31.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΓΟΞΤΒ-ΕΘΑ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4508/29.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΓ7ΟΞΤΒ-Τ12), όσον αφορά την

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής

...

Με την υπ'αριθ. 4725/11-9-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙ95ΟΞΤΒ-ΩΗΝ) εγκρίθηκε η άσκηση στην ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2019 έως 14 Μαρτίου 2020.

Σε συνέχεια της από 21/08/2019 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 9Ε67ΟΞΤΒ-7ΑΨ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Τρίτη 10/09/2019 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4303/09.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΗΟΞΤΒ-ΜΣ9) όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4137/31.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΓΟΞΤΒ-ΕΘΑ) όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4) όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης

...

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ενιαίας

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσής της μία φορά, στην Ενιαία

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της, επί της οδού Κεφαλληνίας 45 στην Κυψέλη, Αθήνα,

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των καταστάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για

...

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) πρόκειται να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των μελών του Stakeholder Expert Group on Public Procurement (SEGPP).

...

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η άσκηση δύο ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Για την σχετική απόφαση βλ. εδώ, (ΑΔΑ: 6ΧΩ7ΟΞΤΒ-Υ1Ν).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.08.2018

Σε συνέχεια της από 26/07/2018 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ω91ΟΟΞΤΒ-Ω7Ζ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Παρασκευή 10/08/2018 και ώρα 12.30μ.μ.στα

...

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2018 έως 15 Μαρτίου 2019), με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι

...

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, σας

...

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σας κοινοποιεί το αριθμ.πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με θέμα «Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016».