Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-1-1959. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1981 (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ»), διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΕΑΑΔΗΣΥ των ασκούμενων δικηγόρων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 3677/9.9.2014 ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΒΧ9ΛΟΞΤΒ-Ω2Η), ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών

...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014 ο ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», στο Μέρος Β του οποίου (άρθρα 14-201) περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,

...

Κατατέθηκε στη Βουλή την 30.07.2014 το σχέδιο νόμου με τίτλο "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", του οποίου το Μέρος Β' (άρθρα 14-201)

...

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ στο εικονίδιο της τελευταίας στήλης και "Αποθήκευση συνδέσμου ως") νόμους και προεδρικά διατάγματα,

...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 123 (ΦΕΚ Α 216 5.11.2012)

 

Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 

*** Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 254/24.12.2012

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

...

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122 (ΦΕΚ Α 215 5.11.2012)

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL 335 της 14-12-2013, σ.17) οΚανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 «για την

...