Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των νέων γραφείων της, επί της οδού Κεφαλληνίας 45, Κυψέλη-Αθήνα.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (Α’ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής με θητεία τριών ετών. 

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 15 Μαρτίου 2017.

Περισσότερα εδώ.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

...

Σε συνέχεια της από 31/8/2016 Πρόσκλησης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων (ΑΔΑ: ΨΨΣΒΟΞΤΒ-ΧΞΕ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την

...

Προσκαλούνται όσες-οι υποψήφιες-οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 15 Μαρτίου 2017) στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου

...

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων της Αρχής με θητεία τριών ετών.

Μπορείτε να δείτε

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του

...

Ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2371/20-05-2016 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 31 Μαϊου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4392/2016 (Α' 100) “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

...

Σε συνέχεια της κήρυξης ως άγονου του υπ' αριθμ. 492/29.1.2016 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου λόγω μη κατάθεσης καμίας προσφοράς, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4380/2016 (Α' 66) “Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2016 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016. Περισσότερα εδώ.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης

...

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 492/29-01-2016 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ενιαίας

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης

...

Ανάθεση στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚHΣ «ΑΘΗΝA – ΕΛΠIΣ» των υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας περίπου 1.800 τ.μ. (ήτοι

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4368/2016 (Α' 21) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, το άρθρο 93

...

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β/311/15-2-2016 (κλικ για λήψη), η με αρ. 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της

...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/264/11.02.2016 (τεύχος Β), διόρθωση σφάλματος στην 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β).

Στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο «Υπηρεσίες αυτοματοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης της

...