Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-1-1959. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1981 (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ»), διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ 10») και διδάκτορας Νομικής Δ.Π.Θ. (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ»).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο στα πανεπιστήμια London School of Economics and Political Science (LSE) και Middlesex University, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Διετέλεσε δικαστής στο χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης από το έτος 1985 μέχρι 2013, συμπληρώνοντας θητεία άνω των 28 ετών, κατά την οποία υπηρέτησε στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης (ως Πάρεδρος-Πρωτοδίκης), Πειραιά (ως Πρωτοδίκης- Πρόεδρος Πρωτοδικών- Προϊστάμενος Δικαστηρίου), Κομοτηνής (ως Πρόεδρος Πρωτοδικών), και στα Διοικητικά Εφετεία Πατρών και Αθηνών ως Εφέτης.
Κατά το διάστημα από 10/2012 μέχρι 23-12-2013 διετέλεσε υπό την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, κατόπιν επιλογής του από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, μέλος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου ασχολήθηκε με την κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, αλλά και με ποικιλία άλλων νομικών ζητημάτων.
Κατά τη διετία από 19-5-2006 έως 19-5-2008 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges), ενώ από το έτος 2001 μέχρι σήμερα διδάσκει ως καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Επίσης, έχει επιλεγεί ως καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σήμερα υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου διδάσκει: «Διοικητικό Δίκαιο», «Διοικητική Δικονομία», «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», «Δίκαιο Δημόσιας Τάξης», και «Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο». Από 4-12-2013 έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Έχει αναπτύξει ευρύτατη επιστημονική δράση με συμμετοχές ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Πρόεδρος ή μέλος. Ενδεικτικά αναφέρονται: η συμμετοχή του στην κατάρτιση σχεδίου νόμου για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 «για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών συμβάσεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών», στην επεξεργασία, μελέτη και σύνταξη του σχεδίου του κυρωτικού νόμου και τις αναγκαίες προσαρμογές της εθνικής νομοθεσίας για την «Σύμβαση για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων της νομοθεσίας με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, στην μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων της διοικητικής νομοθεσίας με σκοπό τη ρύθμιση της αρμοδιότητας επίλυσης διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και τον προσδιορισμό των περιπτώσεων επιτρεπτού του αναιρετικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επεξεργασία θεμάτων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Greco (Ομάδα Χωρών ενάντια στη Διαφθορά), στην μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων του Οργανισμού των Δικαστηρίων αναφορικά με τις θεματικές της επιθεώρησης, των προαγωγών και του πειθαρχικού δικαίου των δικαστικών λειτουργών, στην επεξεργασία και υποβολή σχεδίου Νόμου, σχετικά με την απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, στην μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων του νόμου περί Σχολής Δικαστών κλπ.
Είναι συγγραφέας δέκα (10) βιβλίων και πληθώρας νομικών μελετών (πλέον των 40). Ανάμεσα στα πιο γνωστά και δημοφιλή βιβλία του περιλαμβάνονται τα εξής: «Η προσωρινή δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές. Αιτήσεις αναστολών- Προεδρικές διαδικασίες» 1993, «Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως» 2000, «Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση» 2005, «Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά» 2006, «Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία και πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών για «σφάλματα» της δικανική κρίσης» 2008, «Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις» 2009, «Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» 2010, «Η απόδειξη στην εκλογική δίκη» 2010, «Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση» 2005, «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» 2014.
Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Επιστημονικός Συνεργάτης σε νομικά περιοδικά, όπως είναι η Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.), η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) κλπ., ενώ από το έτος 2005 έχει παράσχει γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα διοικητικού δικαίου προς τη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ.
Οι διεθνείς δραστηριότητές του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του ως μέλους στην ελληνική αντιπροσωπεία στην Αυστρία, για την εκπόνηση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) περί καταπολεμήσεως της διαφθοράς (Ad Hoc Committee for the Negotiation of the United Nations Convention against Corruption), που έλαβε χώρα στη Βιέννη κατά τα έτη 2002-2003, τη συμμετοχή του εκ μέρους της Ελλάδας στο πρόγραμμα Octapus Interface 2003: Focus on specialized anti-corruption services, στο Στρασβούργο το έτος 2003, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τη συμμετοχή του υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε διάφορες συναντήσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε διάφορες θεματικές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Υπό την τελευταία αυτή ιδιότητα του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής διαδραματίζει σήμερα σημαντικό ρόλο σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στρατηγικής μεταρρύθμισης του αντίστοιχου νομοθετικού καθεστώτος για τις δημόσιες συμβάσεις στη Χώρα μας.