Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2017-01-11 08:41:04
39
Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης;
Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΕΕΕΣ, ΤΕΥΔ, αποδεικτικά έγγραφα, νομιμοποίηση, παραστατικά εκπροσώπησης