Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου με τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» για την ενοποίηση των υφισταμένων Αρχών περί δημοσίων συμβάσεων, τη νυν Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με δυο «Α») και την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η παρούσα έκθεση παρουσιάζει, εν είδει απολογισμού, τα πεπραγμένα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την περίοδο 2021 έως Μάρτιο 2022.

Όπως αναφέραμε και στην έκθεση πεπραγμένων του 2020, στη δεκαετή της λειτουργία και παρά τις σοβαρές αντιξοότητες, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (στο εξής Αρχή) ανταπεξήλθε με το παραπάνω στην αποστολή της. Παρά τη σοβαρότατη υποστελέχωση -υποστελέχωση που επιδεινώθηκε σημαντικά μετά την ανακοίνωση του σχεδίου ενοποίησης, τον Ιούνιο του 2021, με αποτέλεσμα το ποσοστό των υπηρετούντων σήμερα στην Αρχή να φτάνει μόλις το 37% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων-, και παρά τα σενάρια φημολογούμενης-επικείμενης διάλυσης, εξαφάνισης ή απορρόφησης της Αρχής, το δεκαπεντάμηνο που διανύθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 2022 παρήχθη σημαντικότατο έργο.

Υπήρξε πράγματι σοβαρός προγραμματισμός και σχέδιο, το οποίο υλοποιήθηκε απαρέγκλιτα εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, χάρις στην άοκνη προσπάθεια και επιμονή του εναπομείναντος προσωπικού της Αρχής, τόσο ειδικού επιστημονικού όσο και διοικητικού, αλλά και της διοίκησής της. Σταχυολογώντας και εντελώς ενδεικτικά, αναφέρουμε την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Έκθεσης για την Παρακολούθηση του Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 340 του νόμου 4412/2016, την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων για την περίοδο 2021-2025, την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης & ανάλυσης του δικτύου της αγοράς Δημοσίων Συμβάσεων και την επιλογή αναδόχου, την πιστοποίηση της Αρχής με τα ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-bribery management system) και ISO 9001:2015 για το «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας».

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η ενεργή συμμετοχή της Αρχής στη σχετική νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τη διαμόρφωση σημαντικών προτάσεων για τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων που ενσωματώθηκαν στο νόμο 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η σημαντική προτυποποίηση που περιέλαβε ένα σύνολο δεκατριών (13) προτύπων και υποδειγμάτων με ενσωματωμένες σε κανονιστικούς όρους όλες τις μεταβολές της νομοθετικής και κανονιστικής νομοθεσίας (ν. 4782/2021, ν. 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση, ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ). Επιπροσθέτως, η Αρχή εξέδωσε νέο πρότυπο τεύχος Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ έθεσε, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών και φορέων, υποδείγματα εγγράφων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δήλωση ακεραιότητας, σχέδια συμφωνητικού κ.ά.

Τέλος, κατά την κρίσιμη ως άνω χρονική περίοδο, σημαντική υπήρξε η διεθνής αναβάθμιση της Αρχής. Πράγματι, τον Ιούνιο 2021, ο Πρόεδρος της Αρχής εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου στο Προεδρείο (Bureau) της Επιτροπής Καινοτομίας, Ανταγωνιστικότητας και ΣΔΙΤ (CICPPP) της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE), ενώ τον Νοέμβριο 2021, εξελέγη στο αναμορφωμένο Προεδρείο της Ομάδας Εργασίας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΟΕ-ΣΔΙΤ) της UNECE, ως μοναδικός Πρόεδρος της συγκεκριμένης Ομάδας, όπου η Ελλάδα, για πρώτη φορά, έλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα του ΟΗΕ, από συστάσεως της UNECE.

Τέλος, επιτρέψτε μου έναν προσωπικό τόνο: Αποχωρώντας από την Προεδρεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με υπερηφάνεια και απόλυτη συναίσθηση για το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε, καθ’ όλο το διάστημα της (σχεδόν) εξαετούς μου θητείας, επιθυμώ από καρδιάς να ευχαριστήσω το πολύτιμο προσωπικό της Αρχής, το διοικητικό όσο και το ειδικό επιστημονικό, χωρίς το οποίο – προφανώς – τίποτε δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Τέλος, εύχομαι στη νέα Αρχή (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ένα «Α») και στη Διοίκηση που θα αναλάβει, κάθε επιτυχία.


 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης

 

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της έκθεσης πεπραγμένων, εδώ.