Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κ. Γεώργιος Καταπόδης, συμμετείχε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, στη Βέροια, υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, σχετικά με την παρουσίαση βιβλίου του δικηγόρου Βέροιας, Μιχάλη Χασιώτη, με τίτλο «Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Ο καταλύτης της ταχείας επίλυσης διαφορών από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων».

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν η κα Χ. Χαντζή-Λελεκάκη, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Δρ. Ι. Κίτσος, τέως Πρόεδρος Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. και Δικηγόρος Δημοσίων Συμβάσεων, ο οποίος προλόγισε και το βιβλίο, ο κ. Μ. Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός και Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Αρχής, κ. Γεώργιος Καταπόδης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο πάνω σε ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, καθώς η Α.Ε.Π.Π. αποτελεί ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, ιδρυθέν το 2017, με αντικείμενο την εξέταση των πάσης φύσεως αντιρρήσεων και ενστάσεων που ενδεχομένως έχουν οι συμμετέχοντες σε έναν δημόσιο διαγωνισμό (δημόσια έργα, μελέτες, προμήθειες & υπηρεσίες), όπως αναφορικά με τη διακήρυξη και τους όρους αυτής, την τήρηση ή μη της προβλεπόμενης διαδικασίας, τον αποκλεισμό κάποιου υποψήφιου οικονομικού φορέα, την επιλογή του τελικού αναδόχου κ.ά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής, στον χαιρετισμό του, αρχικά σημείωσε  ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο του κ. Χασιώτη, δηλαδή το κατά πόσο η A.E.Π.Π. υπήρξε καταλύτης της ταχείας επίλυσης διαφορών και κατά πόσο έδωσε πράγματι λύση στις πολυποίκιλες σκαλώσεις που εμφάνιζε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, ενόψει και του υπό διαβούλευση Σ/Ν της Κυβέρνησης για την «ενοποίηση» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ανέφερε ότι, κατά τον νόμο, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καλείται - μεταξύ άλλων - να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και της Α.Ε.Π.Π. (άρ. 2 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 4013/2011), κάτι το οποίο πράττει και μέσω της υποβολής της τριετούς έκθεσης παρακολούθησης του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρ. 340 ν. 4412/2016 (ενδεικτική των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Α.Ε.Π.Π. στην καθημερινή της λειτουργία, η ΣτΕ 194/22 – Δ’ Τμήμα).

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και στη διεθνή - πλέον - παρουσία της Αρχής, μέσω της Προεδρίας της ΟΕ για τις ΣΔΙΤ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNECE), το επιτυχημένο έργο και των δύο ανεξαρτήτων Αρχών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, παρά τη συνεχιζόμενη σοβαρή υποστελέχωσή τους,  κρίνεται - έχει ήδη κριθεί από το σύνολο των περίπου 2.800 ενεργών αναθετουσών αρχών & φορέων. Για να συμπληρώσει δε ότι, ούτε στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (κατά τη δεκαετή της παρουσία) αλλά ούτε και στην Α.Ε.Π.Π., δόθηκαν ποτέ από την Πολιτεία - πραγματικά - τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που χρειάζονταν για να επιτελέσουν αποτελεσματικά το δύσκολο έργο τους, ενώ μέχρι έναν βαθμό, μάλλον πολεμήθηκαν.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσης τυχαίο ότι, είναι ο μόνος Πρόεδρος, ο οποίος σημειωτέον δεν ήταν δικαστής, που ολοκλήρωσε την πενταετή του θητεία (και στις δύο Αρχές).

Καταλήγοντας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν η Αρχή που θα προκύψει από τη σχεδιαζόμενη «ενοποίηση» θα έχει καλύτερη τύχη, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα η νέα Αρχή να έχει καλύτερη τύχη, προς όφελος της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων. Σημείωσε δε πως αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι η νέα Αρχή θα κριθεί από την αδήριτη πραγματικότητα και τους αδυσώπητους κανόνες της αγοράς, που δεν γνωρίζουν «Σχέδια Νόμου».

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης εδώ: https://drive.google.com/file/d/1w-72ACL3_KYlnRzlaMevei1rEAp0LTT1/view?usp=sharing